Sinclair Lewis cytaty

Sinclair Lewis Fotografia
2  0

Sinclair Lewis

Data urodzenia: 7. Luty 1885
Data zgonu: 10. Styczeń 1951
Natępne imiona:Lyuis Garri Sinkler,ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲੁਈਸ

Reklama

Harry Sinclair Lewis – powieściopisarz, autor opowiadań i dramaturg amerykański.

Sinclair Lewis został pierwszym amerykańskim laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Otrzymał ją w 1930 „za wigor, zdolności artystyczne, umiejętność tworzenia – inteligentnie i dowcipnie – nowych typów bohaterów”. Jego twórczość jest doceniana za jej zrozumiałość i za krytykę społeczeństwa amerykańskiego i wartości kapitalistycznych. Jako jedyny pisarz w historii odmówił przyjęcia Nagrody Pulitzera, przyznanej mu za książkę Arrowsmith.

Cytaty Sinclair Lewis

Reklama

„The normal man, he does not care much what he does except that he should eat and sleep and make love. But the scientist is intensely religious—he is so religious that he will not accept quarter-truths, because they are an insult to his faith.
He wants that everything should be subject to inexorable laws. He is equal opposed to the capitalists who t'ink their silly money-grabbing is a system, and to liberals who t'ink man is not a fighting animal; he takes both the American booster and the European aristocrat, and he ignores all their blithering. Ignores it! All of it! He hates the preachers who talk their fables, but he iss not too kindly to the anthropologists and historians who can only make guesses, yet they have the nerf to call themselves scientists! Oh, yes, he is a man that all nice good-natured people should naturally hate!“

— Sinclair Lewis
Context: Perhaps I am a crank, Martin. There are many who hate me. There are plots against me—oh, you t'ink I imagine it, but you shall see! I make many mistakes. But one thing I keep always pure: the religion of a scientist. To be a scientist—it is not just a different job, so that a man should choose between being a scientist and being an explorer or a bond-salesman or a physician or a king or a farmer. It is a tangle of ver-y obscure emotions, like mysticism, or wanting to write poetry; it makes its victim all different from the good normal man. The normal man, he does not care much what he does except that he should eat and sleep and make love. But the scientist is intensely religious—he is so religious that he will not accept quarter-truths, because they are an insult to his faith. He wants that everything should be subject to inexorable laws. He is equal opposed to the capitalists who t'ink their silly money-grabbing is a system, and to liberals who t'ink man is not a fighting animal; he takes both the American booster and the European aristocrat, and he ignores all their blithering. Ignores it! All of it! He hates the preachers who talk their fables, but he iss not too kindly to the anthropologists and historians who can only make guesses, yet they have the nerf to call themselves scientists! Oh, yes, he is a man that all nice good-natured people should naturally hate! ~ Gottlieb, Ch. 26

„I think perhaps we want a more conscious life. We're tired of drudging and sleeping and dying. We're tired of seeing just a few people able to be individualists. We're tired of always deferring hope till the next generation.“

— Sinclair Lewis
Context: I think perhaps we want a more conscious life. We're tired of drudging and sleeping and dying. We're tired of seeing just a few people able to be individualists. We're tired of always deferring hope till the next generation. We're tired of hearing politicians and priests and cautious reformers... coax us, 'Be calm! Be patient! Just give us a bit more time and we’ll produce it; trust us; we’re wiser than you!' For ten thousand years they've said that. We want our Utopia now— and we're going to try our hands at it.

„I don't believe in fear of divine vengeance, and I do believe in justice and equality....“

— Sinclair Lewis
Context: I don't believe in fear of divine vengeance, and I do believe in justice and equality.... ~ Ch. 57

„He prayed, 'Lord God, let us be the kind of Christians that you would be if you were a Christian'.“

— Sinclair Lewis
Context: He prayed, 'Lord God, let us be the kind of Christians that you would be if you were a Christian'. ~ Ch. 24

Reklama

„It came to him merely to run away was folly, because he could never run away from himself.“

— Sinclair Lewis
Context: It came to him merely to run away was folly, because he could never run away from himself. ~ Ch. 25

„Fortune has dealt with me rather too well. I have known little struggle, not much poverty, many generosities. Now and then I have, for my books or myself, been somewhat warmly denounced — there was one good pastor in California who upon reading my Elmer Gantry desired to lead a mob and lynch me, while another holy man in the state of Maine wondered if there was no respectable and righteous way of putting me in jail.“

— Sinclair Lewis
Context: Fortune has dealt with me rather too well. I have known little struggle, not much poverty, many generosities. Now and then I have, for my books or myself, been somewhat warmly denounced — there was one good pastor in California who upon reading my Elmer Gantry desired to lead a mob and lynch me, while another holy man in the state of Maine wondered if there was no respectable and righteous way of putting me in jail. And, much harder to endure than any raging condemnation, a certain number of old acquaintances among journalists, what in the galloping American slang we call the "I Knew Him When Club", have scribbled that since they know me personally, therefore I must be a rather low sort of fellow and certainly no writer. But if I have now and then received such cheering brickbats, still I, who have heaved a good many bricks myself, would be fatuous not to expect a fair number in return. Nobel Lecture (12 December 1930)

„I must say I'm not very fond of oratory that's so full of energy it hasn't any room for facts.“

— Sinclair Lewis
Context: I must say I'm not very fond of oratory that's so full of energy it hasn't any room for facts. ~ Martin, Ch. 22

„Is it possible that nobody has ever known—that there never has been a completely civilized man, and won't be for another thousand years?“

— Sinclair Lewis
Context: He fretted that he did not know anything. He sighed, 'I have sought the Kingdom of God a little, the Squire has sought it terribly, but we haven't even a map, and after what I saw this afternoon, I know the Sioux are as barbarous as we are. Is it possible that nobody has ever known—that there never has been a completely civilized man, and won't be for another thousand years? ~ Ch. 33

Reklama

„For many minutes, for many hours, for a bleak eternity, he lay awake, shivering, reduced to primitive terror, comprehending that he had won freedom, and wondering what he could do with anything so unknown and so embarrassing as freedom.“

— Sinclair Lewis
Context: For many minutes, for many hours, for a bleak eternity, he lay awake, shivering, reduced to primitive terror, comprehending that he had won freedom, and wondering what he could do with anything so unknown and so embarrassing as freedom. ~ Ch. 9

„I have faith in Faith, I have reverence for all true Reverence.“

— Sinclair Lewis
Context: I have faith in Faith, I have reverence for all true Reverence. ~ Ch. 59

„What is Love—the divine Love of which the—the great singer teaches us in Proverbs? It is the rainbow that comes after the dark cloud. It is the morning star and it is also the evening star, those being, as you all so well know, the brightest stars we know. It shines upon the cradle of the little one and when life has, alas, departed, to come no more, you find it still around the quiet tomb. What is it inspires all great men—be they preachers or patriots or great business men? What is it, my brethren, but Love? Ah, it fills the world with melody, with such sacred melodies as we have just indulged in together, for what is music? What, my friends, is music? Ah, what indeed is music but the voice of Love!"“

— Sinclair Lewis
Context: His text was from Proverbs: "Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins." He seized the sides of the pulpit with his powerful hands, glared at the congregation, decided to look benevolent after all, and exploded: "In the hustle and bustle of daily life I wonder how many of us stop to think that in all that is highest and best we are ruled not by even our most up-and-coming efforts but by Love? What is Love—the divine Love of which the—the great singer teaches us in Proverbs? It is the rainbow that comes after the dark cloud. It is the morning star and it is also the evening star, those being, as you all so well know, the brightest stars we know. It shines upon the cradle of the little one and when life has, alas, departed, to come no more, you find it still around the quiet tomb. What is it inspires all great men—be they preachers or patriots or great business men? What is it, my brethren, but Love? Ah, it fills the world with melody, with such sacred melodies as we have just indulged in together, for what is music? What, my friends, is music? Ah, what indeed is music but the voice of Love!" Elmer Gantry, paraphrasing the eloquence of the "atheist" Robert G. Ingersoll in his sermon.

„Indians, of course, have no 'theology,' and indeed no word for the system of credulity in which the white priests arrange for God, who must be entirely bewildered by it, a series of excuses for his failures.“

— Sinclair Lewis
Context: Indians, of course, have no 'theology,' and indeed no word for the system of credulity in which the white priests arrange for God, who must be entirely bewildered by it, a series of excuses for his failures. ~ Ch. 41

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Wasilij Grossman Fotografia
Wasilij Grossman18
pisarz radziecki 1905 - 1964
Gerd von Rundstedt Fotografia
Gerd von Rundstedt2
niemiecki feldmarszałek 1875 - 1953
Jan XXII Fotografia
Jan XXII1
papież 1244 - 1334
Giuseppe Prisco5
1921 - 2001
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Aldous Huxley Fotografia
Aldous Huxley36
pisarz angielski
Włodzimierz Perzyński7
dramatopisarz polski
Luigi Pirandello Fotografia
Luigi Pirandello3
dramaturg, powieściopisarz i nowelista włoski, noblista
Ivo Andrić Fotografia
Ivo Andrić20
jugosłowiański powieściopisarz, nowelista i poeta
Kornel Filipowicz Fotografia
Kornel Filipowicz14
pisarz polski
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Fotografia
Kazimierz Przerwa-Tetmajer37
polski poeta, nowelista, powieściopisarz i dramaturg
Witold Gombrowicz Fotografia
Witold Gombrowicz129
pisarz polski